Het Zilte Land  Tilledyk 16  9047 KJ Minnertsga  T: 0518 471119